ALGEMENE VOORWAARDEN ALLARD WERKT (RALLYSCHILDJES.NL)

 

Artikel 1 – Definities

1.1
Onder opdrachtgever wordt hier iedere natuurlijke- of rechtspersoon verstaan, die met Rallyschildjes.nl in verbinding treedt om goederen en/of diensten van Rallyschildjes.nl (ALLARD WERKT) te betrekken.

1.2
Onder reproductiemiddelen worden de materialen verstaan, die door of zijdens de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de opdracht aan ALLARD WERKT zijn verstrekt.

1.3
Onder productiemiddelen worden de materialen verstaan, die door of zijdens ALLARD WERKT voor de uitvoering van de opdracht vervaardigd zijn.

 

Artikel 2 – Geldigheid

2.1
Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ALLARD WERKT enerzijds en de opdrachtgever anderzijds. Zij vormen een integrerend onderdeel van de aanbieding/overeenkomst met uitsluiting van welke andere bepaling of voorwaarden ook.

2.2
Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.

 

Artikel 3 – Aanbieding en prijs

3.1
Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als een geheel te worden beschouwd.

3.2
Alle aangeboden prijzen zijn inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3
Prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde kostenfactoren worden voorbehouden.

 

Artikel 4 – Overeenkomst en toepasselijk recht

4.1
De overeenkomst geldt als gesloten wanneer ALLARD WERKT na ontvangst van de opdracht, bevestigd heeft deze te accepteren.

4.2
Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Eefde.

4.3
Ten aanzien van deze overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht en domicilie te kiezen te Haarlem.

4.4
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Lochem worden onderworpen, tenzij ALLARD WERKT een andere rechter verkiest.

 

Artikel 5 – Levertijd

5.1
De levertijd wordt bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

5.2
De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens en reproductiemiddelen in het bezit van ALLARD WERKT zijn en de betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden, is verricht.

5.3
Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, is ALLARD WERKT – zonder rechterlijke tussenkomst – gerechtigd de uitvoering op te schorten, zonder dat ALLARD WERKT tot enige schadeloosstelling gehouden is.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1
Alle betalingen dienen voor aanvang productie (digitaal en/of in print) te geschieden op een door ALLARD WERKT aan te wijzen rekening.

6.2
Bij overschrijding van de in het vorige lid van dit artikel voorgeschreven, c.q. afzonderlijk overeengekomen, betalingstermijn zal de opdrachtgever boven het door hem verschuldigde een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1% per maand of gedeelte daarvan, dan wel op basis van het percentage van de wettelijke rente, indien dit percentage op enig moment hoger blijkt te zijn.

6.3
Alle kosten vallende op de inning van enig door de opdrachtgever volgens de overeenkomst aan ALLARD WERKT verschuldigd bedrag, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het in totaal door de opdrachtgever aan ALLARD WERKT verschuldigde bedrag.

 

Artikel 7 – Reproductiemiddelen

7.1
De opdrachtgever draagt het risico voor de reproductiemiddelen. Indien de opdrachtgever dit risico gedekt wil zien, dient die hij zelf voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2
ALLARD WERKT zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade aan de reproductiemiddelen, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ALLARD WERKT zelf.

7.3
Indien ALLARD WERKT in afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel een verzekering afsluit, kan zij alleen aansprakelijk worden gehouden voor zover deze verzekering de schade dekt. Voor zover de waarde van de reproductiemiddelen het verzekerde bedrag overtreft, dient de opdrachtgever zelf voor een verzekering zorg te dragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4
De opdrachtgever is gehouden ALLARD WERKT te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van ALLARD WERKT mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van auteursrechten, door gebruik van de door of zijdens de opdrachtgever verstrekte reproductiemiddelen.

 

Artikel 8 – Productiemiddelen

8.1
De productiemiddelen blijven in het bezit en het eigendom van ALLARD WERKT. ALLARD WERKT mag deze ter promotie op de eigen website (rallyschildjes.nl) plaatsen.

8.2
ALLARD WERKT is niet verplicht de productiemiddelen langer dan één jaar te bewaren.

8.3
Het bewaren van de productiemiddelen houdt geen waarborg in, dat zij weer in gebruik kunnen worden genomen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1
Eventuele fouten in de uitvoering van de opdracht komen, na goedkeuring door de opdrachtgever van de door of zijdens ALLARD WERKT verstrekte proefdruk, voor rekening van diezelfde opdrachtgever.

9.2
Indien de door ALLARD WERKT aan de opdrachtgever geleverde (eind)producten in gebruik zijn genomen, worden deze zondermeer geacht te zijn goedgekeurd, ook wanneer de opdrachtgever geen goedkeuring heeft verleend aan de in het vorig lid van dit artikel bedoelde proefdruk.

9.3
De in het vorige lid van dit artikel genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt niet wanneer een fout, ook bij zorgvuldige controle door de opdrachtgever, redelijkerwijze niet voor de ingebruikneming kon worden geconstateerd.

 

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1
Zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit hoofde van welke overeenkomst ook, jegens ALLARD WERKT heeft voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van ALLARD WERKT.

 

Artikel 11 – Retentierecht

11.1
ALLARD WERKT is gerechtigd goederen, die zij van de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die ALLARD WERKT gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, uit hoofde van welke overeenkomst ook, tenzij de opdrachtgever genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Rallyschildjes.nl is een website van ALLARD WERKT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 74573802